Shisong Jiang, Trustee Eugene Chang, Meng Lin, Murong Feng, Zhen  Li

Trustee James Lewisohn, Selin Lewisohn, and Martin with our  'daughter' Julia, in Dali

Trustees Eugene, Martin and Nathalie in Chengdu

(from left) LIz Shields, Shisong Jiang, Martin Gordon, Vanessa Li, Eugene Chang